Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - Ảnh 1.

Các ban giám khảo tại Liên hoan phim lần thứ XXII

Liên hoan phim sẽ kéo dài đến ngày 20-11 với 130 phim tham dự, với 4 thể loại: phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Đây cũng là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức vào 24-11, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII góp phần giới thiệu với công chúng về nền nghệ thuật điện ảnh tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đã hình thành và phát triển trong gần 70 năm qua và hội nhập với thế giới để trở thành một ngành công nghiệp văn hóa phát triển.

Tin-ảnh: Q.Nhật