Đong đầy cảm xúc với “21 năm nhớ Trịnh”

Xuân Huy - Quốc Thắng - Huế Xuân