Ngày hội Văn hóa đọc trên nền tảng công nghệ thực tế ảo

Xuân Huy - Quốc Thắng