Ra mắt Quỹ Học bổng Trần Văn Khê

Xuân Huy - Quốc Thắng