Sắc màu "Không gian văn hoá, ẩm thực Việt – Hoa”

Xuân Huy - Quốc Thắng