Từ năm 2005 đến 2015, Đà Nẵng luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, xếp thứ nhất các năm 2008, 2009, 2010, 2013 và 2014); dẫn đầu 7 năm liền về Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT-Index, từ năm 2009 đến 2015); 2 năm liền xếp thứ hai về Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI, năm 2012 và 2013); dẫn đầu 3 năm liền về Chỉ số CCHC (PAR-Index, năm 2012, 2013 và 2014); đứng đầu về Chỉ số công lý và tiêu chí thủ tục hành chính công (năm 2014)…

Có thể đúc rút 7 kinh nghiệm tốt của Đà Nẵng như sau.

Thứ nhất, sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP đến lãnh đạo các cấp, các ngành.

Thứ hai, công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính (CCHC) phải được tiến hành thường xuyên, có thể lặp lại ở những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công. Nhờ đó, những hạn chế trong công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương được phát hiện kịp thời và khắc phục nhanh chóng.

Thứ ba, việc xếp hạng về CCHC hằng năm trong nội bộ TP thực sự tạo động lực thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ quan, đơn vị, từ đó lãnh đạo ở từng đơn vị quan tâm, đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực hơn để cải thiện thứ hạng của đơn vị mình.

Thứ tư, Đà Nẵng đã có nhiều mô hình, cách làm phù hợp, thiết thực và hiệu quả trong CCHC như “Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý”, “Mô hình đánh giá công chức theo kết quả việc làm”, “Vinh danh CB-CC-VC tiêu biểu, xuất sắc”, “Mô hình một cửa điện tử tập trung”, “Khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với CB-CC-VC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ…”, “Xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, CB-CC-VC trong việc thực hiện các giao dịch hành chính”…

Thứ năm, CCHC phải gắn với thực hiện dân chủ ở cơ quan, địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với các biểu hiện

tiêu cực.

Thứ sáu, các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần không nhỏ vào kết quả, hiệu quả của công tác CCHC nhà nước ở địa phương.

Cuối cùng, Đà Nẵng luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CB-CC cả về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về CCHC.

Diệp Văn Sơn