Hấp dẫn cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm - Ảnh 1.
A.Thanh