Ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7, trả lời: Phần đất mà người dân yêu cầu được bồi thường có hiện trạng là đê, rạch, trước đây đã giao cho tập đoàn quản lý sử dụng trong quá trình cải cách đất đai của Chính phủ. Sau khi giải thể tập đoàn, phần đất đê, rạch đã trở thành công trình công cộng và người dân không có quyền sử dụng phần đất này. Chủ đầu tư phải bồi thường phần đất này theo giá thị trường cho nhà nước và số tiền này được nộp vào ngân sách theo quy định.

Căn cứ khoản 5, điều 26 của Luật số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội về ban hành Luật Đất đai; căn cứ Công văn số 3370/TNMT-QLSDĐ ngày 20-5-2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị trả lại đất của 35 hộ dân tại dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú Thuận, quận 7…, việc các hộ dân yêu cầu trả lại phần diện tích đất là đường, đê, rạch do nhà nước trực tiếp quản lý từ năm 1976 và giao cho đơn vị khác để triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch là không có cơ sở xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ đất đê, rạch.

T.Anh