Chiều 19-9, HĐND TP HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Chính sách chi thu nhập tăng thêm theo nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1-8-2023 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98.

Công chức thuộc Trung ương đóng trên địa bàn TP HCM được hưởng thu nhập tăng thêm - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP HCM khóa X thông qua nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm vào chiều 19-9

Việc chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn được TP HCM thực hiện từ năm 2018 theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND thành phố, khi TP HCM thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Tuy nhiên, khác với Nghị quyết 03, Nghị quyết lần này của HĐND TP HCM đã mở rộng đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường xã, thị trấn trên địa bàn, lần này TP HCM mở rộng 4 nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

Một là, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM.

Hai là, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

Ba là, người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật.

Bốn là, công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP HCM (Sở Ngoại vụ; Cục Thống kê thành phố và các Chi cục Thống kê cấp huyện; Cục Quản lý thị trường; TAND thành phố và TAND cấp huyện; Viện KSND thành phố và Viện KSND cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại thành phố; Cục Thuế thành phố và các Chi cục Thuế trực thuộc; Cục Hải quan thành phố và các Chi cục Hải quan trực thuộc; Kho bạc Nhà nước thành phố và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Bảo hiểm xã hội thành phố.

Theo UBND TP HCM, việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập sẽ tạo động lực to lớn hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố; khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước.

Việc này còn góp phần gia tăng tiêu dùng và tích lũy thu nhập, tăng nguồn vốn đầu tư phát triển; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chỉ số phát triển kinh tế -xã hội thành phố.

Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của TP HCM.

Cụ thể, đối với 5 tháng cuối năm 2023, các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể sẽ có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98, UBND TP HCM trình HĐND thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng trong dự toán ngân sách hàng năm.

Việc chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

PHAN ANH