Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X (nhiệm kỳ giai đoạn 2015-2020) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung cho biết  bên cạnh việc tập trung kiểm tra, giám sát thì việc xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đã đảm bảo đúng nguyên tắc, phương châm, thẩm quyền, quy trình theo quy định. 

Qua đó, đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật khiển trách 14 tổ chức đảng, cảnh cáo 1 tổ chức đảng.

Đặc biệt, thi hành kỷ luật 1.330 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 Thành ủy viên (khiển trách 2 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp). Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 8 người là cấp ủy viên cấp dưới, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (cảnh cáo 2 trường hợp, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng 5 trường hợp, khai trừ 1 trường hợp); cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 960 trường hợp (khiển trách 661 trường hợp, cảnh cáo 232 trường hợp, cách chức 39 trường hợp, khai trừ 28 trường hợp).

Nội dung vi phạm chủ yếu là thực hiện không đúng quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về bổ nhiệm cán bộ, quy định về giải quyết tố cáo. Chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của ngành…

Bảo Ngọc