Trong đó Nghị định quy định cụ thể việc ký quỹ của doanh nghiệp (DN) cho thuê lại lao động. Theo đó, tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương, trợ cấp, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho NLĐ thuê lại trong trường hợp DN cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với NLĐ thuê lại hoặc gây thiệt hại cho NLĐ do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ thuê lại.

DN cho thuê thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động sau khi DN cho thuê hoàn thành thủ tục ký quỹ. Trường hợp thay đổi một trong các thông tin trên giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động, gồm: Tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số tài khoản ký quỹ thì DN cho thuê gửi văn bản đề nghị và các tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin tới ngân hàng nhận ký quỹ để thay đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.

5 trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động được rút tiền ký quỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong 5 trường hợp:

1- DN cho thuê gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng thanh toán tiền lương, trợ cấp, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ thuê lại theo quy định của pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày đến thời hạn thanh toán.

2- DN cho thuê gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng bồi thường cho NLĐ thuê lại trong trường hợp DN vi phạm hợp đồng lao động với NLĐ thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ thuê lại sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đến hạn bồi thường.

3- DN không được cấp giấy phép.

4- DN cho thuê bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép.

5- DN cho thuê đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại khác.

K.An