Nằm trong danh mục này là 7 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, viên chức được giao cho các cơ quan liên quan trình Chính phủ, gồm:

Stt

Nghị định

Hạn trình/ban hành

1

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức

Trước 15-3-2020

2

Nghị định thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Trước 15-3-2020

3

Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Trước 15-2-2020

4

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Trước 15-4-2020

5

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Trước 15-4-2020

6

Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Trước 15-3-2020

7

Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trước 15-4-2020

Trong đó, các Nghị định từ 4 - 7 được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngoài Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức sửa đổi, cũng tại Quyết định này, còn có một loạt Nghị định khác sẽ được ban hành trong thời gian tới để hướng dẫn các Bộ Luật, Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6-1-2020.

H.Lê