Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 1, điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động (NSDLĐ) thuộc một trong các trường hợp: Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật; cá nhân trực tiếp sử dụng lao động; người được người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân, ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động. Như vậy, NSDLĐ tại công ty anh Trí là tổng giám đốc.

Theo quy định tại điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, NSDLĐ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết. Do vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của anh Trí là tổng giám đốc công ty. Khi anh Trí không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại thì Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.