Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động (NLĐ) khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp (DN) Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DN Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (CP).

Thông tư hướng dẫn chi tiết xây dựng phương án sử dụng lao động; chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của NLĐ, Quỹ phúc lợi; đối tượng, thời gian làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi của NLĐ trong DN nhà nước và công ty TNHH một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển thành công ty CP (sau đây gọi là DN CP hóa) theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển DN nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP (sau đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP).

Ai được mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước giá ưu đãi? - Ảnh 1.

Theo đó, đối tượng được mua CP DN Nhà nước với giá ưu đãi được quy định gồm:

- NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động của DN CP hóa tại thời điểm xác định giá trị DN.

- NLĐ của DN CP hóa tại thời điểm xác định giá trị DN đã được cử xuống làm đại diện phần vốn của DN chuyên trách tại DN khác (không bao gồm người lao động của Công ty mẹ tại thời điểm xác định giá trị DN CP hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn của Công ty mẹ chuyên trách tại DNcấp II đối với trường hợp cổ phần hóa Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con) chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại các DN khác.

- Người quản lý của DN CP hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa.

- NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý DN (bao gồm cả người đại diện phần vốn của Công ty mẹ chuyên trách) tại DN quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐCP (doanh nghiệp cấp II), chưa được hưởng chính sách mua CP ưu đãi tại các DN khác tại thời điểm xác định giá trị DN CP hóa đối với trường hợp cổ phần hóa Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

- Người đại diện cho hộ gia đình nhận khoán (nếu có) của DN CPhóa tại thời điểm xác định giá trị DN CP hóa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2018.

Tin -ảnh: Đ.Viên