Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc của đoàn viên lao động về các đối tượng thuộc diện phải tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, Điều 2 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về bảo hiểm TNLĐ - BNN bắt buộc đã quy định rõ đối tượng áp dụng, cụ thể là:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc theo HĐLĐ thuộc đối tượng tham gia BH TNLĐ-BNN bắt buộc, bao gồm:

a) CBCCVC theo quy định của pháp luật về CBCCVC.

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;.

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

đ) Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Không bao gồm NLĐ là người giúp việc gia đình;

Ai phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? - Ảnh 1.

e) Người quản lý doanh nghiệp (DN), người quản lý điều hành HTX có hưởng tiền lương.

2. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH.

3. NLĐ đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14-4-2017 Chính phủ quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN như sau:

1. NSDLĐ hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN với mức:

a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với NLĐ được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

2. NSDLĐ là DN, HTX, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

3. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ-BNN tại khoản 1 Điều này từ ngày 1-1-2020.

Tin -ảnh: K.An