Theo đó, quy định thời hạn giải quyết như sau:

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc đối với hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

- Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Mẫu số 5); Danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 6); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh thời giạn giải quyết hồ sơ xuống còn 1 ngày làm việc cho tất cả các loại hồ sơ nêu trên.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên đây để kịp thời được hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết.

Trước đó, ngày 12-7-2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn 2645/BHXH-QLT thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU