- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 61 Luật BHXH năm 2014, người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH. Luật BHXH không quy định thời gian tối đa bảo lưu thời gian đóng BHXH. Do vậy, bà có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc đến thời điểm có yêu cầu hưởng BHXH một lần. Trường hợp bà tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện thì thời gian đóng BHXH bắt buộc được bảo lưu mà chưa hưởng chế độ BHXH sẽ được cộng dồn với thời gian đóng BHXH sau này để hưởng quyền lợi về BHXH cao hơn.