"Tôi đang làm việc tại một công ty TNHH ở TP HCM. Hằng năm, công ty tự động trừ 3 ngày lương của NLĐ nói là để đóng góp vào quỹ phòng, chống lũ lụt, thiên tai mà không hề tham khảo ý kiến chúng tôi. Xin hỏi, việc đóng vào quỹ này là bắt buộc hay tự nguyện? Công ty có phải công khai số tiền thu được cũng như việc sử dụng số tiền đó như thế nào?

Bắt buộc nộp quỹ phòng chống thiên tai? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai quy định công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động có trách nhiệm đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp (DN) nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp; NLĐ trong các DN đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, việc đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai là bắt buộc nhưng mức thu của công ty đã vượt quá quy định, tức đã vi phạm pháp luật. Cũng theo Nghị định này thì cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu, nộp quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu nộp. Như vậy, việc công ty không công khai danh sách thu, nộp quỹ của NLĐ là chưa đúng.