Bầu người có uy tín, năng lực vào BCH Công đoàn

Theo đó, đại hội CĐ các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVC-LĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội CĐ cùng cấp và nghị quyết đại hội CĐ cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội CĐ các cấp, lựa chọn bầu vào ban chấp hành CĐ những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết, có uy tín trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các tham luận tại đại hội CĐ các cấp cần tập trung thảo luận những thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ trong thời kỳ mới, đồng thời khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

Căn cứ tình hình thực tế, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn đại hội CĐ cơ sở tiến hành từ ngày 1-7-2017 và hoàn thành trước 31-12-2017. Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hoàn thành trước ngày 31-3-2018. Đại hội CĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hoàn thành trước ngày 30-6-2018. Đại hội XII CĐ Việt Nam tổ chức vào quý III/2018. Thời điểm cụ thể do BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI quyết định.

K.An