Nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng được LĐLĐ tỉnh đưa ra như: Lựa chọn nội dung và phát động thi đua trên cơ sở xác định được mục tiêu, phù hợp tình hình thực tiễn và giải quyết được những vấn đề cấp bách, trọng tâm của đơn vị; chú trọng công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; dựng được tiêu chí cụ thể, lượng hóa, tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng ngắn hạn, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch nhưng phải hướng tới giảm thủ tục trong hồ sơ đề nghị khen thưởng và đặc biệt phải ưu tiên khen thưởng người lao động trực tiếp.

Bình Phước: Nhiều giải pháp nâng cao công tác thi đua, khen thưởng - Ảnh 1.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao bằng khen cho các đơn vị

Để đoàn viên, người lao động hiểu và tích cực tham gia các phong trào thi đua, LĐLĐ tỉnh lưu ý các cấp Công đoàn phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng chuyên nghiệp, sáng tạo, công minh, tâm huyết và trách nhiệm.

Tin-ảnh: Đ.Trọng