So với Nghị định 105/2014/NĐ-CP (NĐ 105) ngày 15--11-2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, NĐ 146 có một số điểm mới. Cụ thể:

NĐ 146 đã mở rộng nhóm đối tượng tham gia BHYT do người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng lên 6 nhóm thay vì 5 nhóm  theo quy định tại NĐ 105. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, điều 1, NĐ 146, thì nhóm người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương sẽ do NLĐ và NSDLĐ đóng BHYT. 

Đối với nhóm do tổ chức BHXH đóng BHYT, NĐ 146 quy định chặt chẽ hơn tại khoản 3, điều 2 là NLĐ phải nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi thì BHYT do tổ chức BHXH đóng.

Bổ sung một số trường hợp được xác định là tham gia BHYT 5 năm liên tục - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Hai nhóm khác được ngân sách Nhà nước đóng BHYT gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm: a) Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 1 - 11- 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6 -12 -2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 1\-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;  Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; và nhóm người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ (khoản 10, điều 3).

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 17, điều 3, NĐ 146 thì nhóm người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH sẽ được ngân sách Nhà nước đóng BHYT thay cho tổ chức BHXH như quy định tại NĐ 105 trước đây.

Đối với nhóm người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, NĐ 146 bổ sung thêm nhóm người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 9, điều 3 NĐ 146. NĐ 146 cũng quy định bổ sung thêm các đối tượng sau đây được tham gia BHYTtheo hình thức hộ gia đình gồm: a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 NĐ 146 mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Đặc biệt, NĐ 146 cũng bổ sung, sửa đổi một số trường hợp được xác định là tham gia BHYT 5 năm liên tục như: Người được cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Khoảng thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

K,An Ảnh: HOÀNG TRIỀU