Danh mục 21 văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1-1-2021) được công bố tại Quyết định 24/QĐ-TTg bao gồm:

Các Nghị định về tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động 2019 sắp ban hành - Ảnh 1.

Sẽ có Nghị định về tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động 2019

Số thứ tự

Văn bản

Hạn trình/ban hành

1

Nghị định về tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trước tháng 8-2020

2

Nghị định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trước 9-2020

3

Nghị định về quản lý lao động, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương

Trước 15-9-2020

4

Nghị định về ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

5

Nghị định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

6

Nghị định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

7

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia

8

Nghị định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

9

Nghị định về lao động là người giúp việc gia đình

10

Nghị định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

11

Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động

12

Nghị định về giải quyết tranh chấp lao động

13

Nghị định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

14

Nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu

15

Quyết định của Thủ tướng về thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

16

Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể

Trước 15-10-2020

17

Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm

18

Thông tư quy định về hợp đồng lao động

19

Thông tư quy định danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con

20

Thông tư quy định việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

21

Thông tư quy định danh mục công việc về nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Quyết định 24/QĐ-TTg được ban hành ngày 6-1-2020, có hiệu lực cùng ngày.

H.Lê