Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp01 lần khi về hưu

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Người lao động về hưu năm 2021, để được hưởng lương hưu với tỷ lệ 75% thì phải đóng từ đủ 34 năm BHXH đối với nam và từ đủ 30 năm BHXH đối với nữ.

Mức trợ cấp một lần khi về hưu năm 2021

**Đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc

- Đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 34) * 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 1.

- Đối với lao động nữ

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 30) * 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định như sau:

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu:

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 2.

- Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 3.

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

- Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được xác định như sau:

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 4.

Trong đó:

- Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định *  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 5.

-  Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính như điểm a khoản này. Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

**Đối với người lao động đóng BHXH tự nguyện

- Đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 34) * 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

- Đối với lao động nữ

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 30) * 0,5 tháng mức bình quân thu nh tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính tiền trợ cấp 1 lần khi về hưu năm 2021 - Ảnh 6.

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 58, 62, 75, 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015.

T.Ngôn ẢNH: HOÀNG TRIỀU