Nội dung cuộc vận động gồm: tích cực, chủ động cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực (đối với tập thể); không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ (đối với cá nhân).

Riêng nội dung phong trào thi đua gồm: xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp (đối với tập thể); thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp (đối với cá nhân). Hướng dẫn cũng nêu rõ các tiêu chuẩn xét thi đua, hình thức khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân.

N.Tú