BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định đối với thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25-2-2021 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam), trường hợp cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin (do hỏng, mất) hoặc người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh thì thẻ BHYT sẽ được cấp lại và trả thẻ trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID) cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, bà có 2 lựa chọn để nhận lại thẻ (tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).