BHXH Việt Nam trả lời: Tại khoản 9 điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định giá trị sử dụng của thẻ BHYT ứng với số tiền đóng BHYT. Mặt khác, theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 19 và điểm 2.3 khoản 2 điều 47 của quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản số 2089/VBHN-BHXH của BHXH Việt Nam thì hằng tháng chậm nhất tới ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHYT trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ. Nếu NSDLĐ chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 49 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Cụ thể, NSDLĐ phải đóng đủ số tiền BHYT chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của NSDLĐ để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ BHYT. Đồng thời, NSDLĐ phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho NLĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà NLĐ đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Căn cứ các quy định trên, bà Tiên nên kiến nghị công ty thực hiện đóng BHYT theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi.