Cho nghỉ việc, trả lại tiền thế chân

Ông Lâm Tuấn Tài, phó giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận phản ánh của NLĐ là đúng. Vừa qua, do lãnh đạo công ty có mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến các chế độ, chính sách cho NLĐ chưa được thực hiện đầy đủ. Hiện nay, tình hình công ty tạm ổn định, chúng tôi sẽ họp với số anh em có nguyện vọng nghỉ việc để hai bên thỏa thuận việc ký hợp đồng. Nếu ai muốn nghỉ việc, công ty sẽ giải quyết và trả lại tiền thế chân.