Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết bức xúc của công nhân là trọng tâm hoạt động của tổ chức Công đoàn
Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết bức xúc của công nhân là trọng tâm hoạt động của tổ chức Công đoàn

Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt lưu ý các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp CĐ cần chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; nắm chắc tình hình công nhân và chủ động tham gia giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý CĐ các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018” và chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ”. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực của CĐ cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và phát huy vai trò của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nơi chưa có tổ chức CĐ.

A.Khánh