Theo đó, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ tập trung vào kiểm tra đồng cấp việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam (ít nhất 1 lần trong năm), kiểm tra tài chính cùng cấp và giám sát việc thực hiện công khai tài chính CĐ theo quy định, nhất là việc xây dựng kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ; việc thu kinh phí, đoàn phí, phân cấp, phân phối nguồn thu ở các cấp CĐ, vấn đề chi tiêu, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ theo quy định...

Chủ động giải quyết đơn thư khiếu tố của người lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cơ sở tại TP HCM trong một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

LĐLĐ TP cũng lưu ý các cấp CĐ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến CNVC-LĐ, đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Trong đó, cần công khai và duy trì thường xuyên chế độ tiếp đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, tố cáo. Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước và các cơ quan liên quan tích cực giải quyết các đơn thư của người lao động, không để tồn đọng; đồng thời phối hợp trung tâm tư vấn pháp luật, văn phòng tư vấn và tổ tư vấn tại CĐ cấp trên cơ sở kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho đoàn viên.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát CĐ, các cấp CĐ cần đổi mới cách thức, nội dung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát CĐ cho các ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát CĐ. 

Tin-ảnh: T.Nga