"Công ty tôi làm việc có sử dụng một số lao động lớn tuổi đang hưởng chế độ hưu trí. Những người này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chúng tôi có phải tham gia bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp cho họ không?".


Có đóng bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp? - Ảnh 1.

- Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo điều 43 Luật An toàn - Vệ sinh lao động, đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h, khoản 1, điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3, điều 2 Luật BHXH. Mặt khác, tại khoản 9, điều 123 Luật BHXH nêu rõ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, trường hợp lao động đã nghỉ hưu nay đi làm không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.