Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo Luật An toàn - Vệ sinh lao động, trường hợp người lao động (NLĐ) giao kết hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NLĐ được giải quyết chế độ theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định. 

Có được hưởng chế độ tai nạn lao động? - Ảnh 1.

Căn cứ quy định trên, dù công ty thứ hai đã trả các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vào lương cho ông nhưng hằng tháng vẫn phải đóng 0,5% lương vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Nếu công ty không đóng thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại điều 38 của luật này, NSDLĐ phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của NLĐ.