BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, người lao động (NLĐ) sẽ chấm dứt hưởng TCTN trong trường hợp có việc làm. NLĐ được xác định là có việc làm bao gồm: Đã giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) từ đủ 3 tháng trở lên (ngày NLĐ được xác định có việc làm là ngày HĐLĐ hoặc HĐLV có hiệu lực theo quy định của pháp luật); có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV (ngày có việc làm là ngày bắt đầu làm việc ghi trong quyết định tuyển dụng); NLĐ thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định (ngày có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của NLĐ). Đối chiếu trường hợp trên, nếu trong thời gian thử việc không đóng BHXH thì ông Hiền vẫn được nhận TCTN. Trường hợp sau 2 tháng thử việc, công ty ký HĐLĐ và đóng BHXH cho ông kể cả thời gian thử việc thì khoản TCTN trong 2 tháng thử việc sẽ bị cơ quan BHXH thu hồi và thực hiện bảo lưu cùng với thời gian chưa hưởng BHTN còn lại.