Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động (NLĐ) trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất - kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc. Tuy nhiên, điều 35 và điều 45 của bộ luật này quy định NSDLĐ phải thông báo trước bằng văn bản cho NLĐ đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn ít nhất 45 ngày trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Đối chiếu trường hợp trên, công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng không thông báo bằng văn bản cho ông trước 45 ngày là trái quy định pháp luật. Việc công ty lấy lý do dịch bệnh để giải thích việc chậm gửi thông báo là không hợp lý, bởi thực tế, ngoài việc gửi trực tiếp, có nhiều cách khác để gửi thông báo đến NLĐ như qua bưu điện, email, mạng xã hội...