Theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc.

Cụ thể, Điểm a Khoản 2 Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng BHXH để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Công chức, viên chức bị buộc thôi việc sẽ không được trợ cấp thôi việc - Ảnh 1.

Đồng thời, Điểm a Khoản 1 Điều 41 Nghị định 112/2020 quy định:Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng BHXH  để thực hiện chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU