BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 4, khoản 5 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Trường hợp ông xin nghỉ không hưởng lương khoảng 3 tháng để điều trị bệnh thì trong thời gian này, ông và công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nên ông sẽ không được hưởng quyền lợi của BHYT khi đi khám chữa bệnh. Khi đó, công ty của ông phải làm thủ tục báo cắt giảm là đúng với quy định.