Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại điều 15 Bộ Luật Lao động 2012, HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Theo đó, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho NLĐ để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức LTT do Chính phủ quy định căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 90 Bộ Luật Lao động. Căn cứ theo khoản 3 điều 50 Bộ Luật Lao động 2012, trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của HĐLĐ quy định quyền lợi của NLĐ thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của HĐLĐ hạn chế các quyền khác của NLĐ thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu. Như vậy, mặc dù tổng tiền lương NLĐ nhận trong tháng cao hơn mức LTT vùng nhưng mức lương được ghi trên HĐLĐ thấp hơn mức LTT vùng, chiếu theo quy định trên, đã vi phạm pháp luật lao động. Phần nội dung HĐLĐ quy định về mức lương bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.