Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 như việc tổ chức học tập, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động với các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm...

Đẩy mạnh học tập, làm theo Bác Hồ

Báo cáo viên cũng nhấn mạnh tại các cơ quan, doanh nghiệp, việc học tập phải gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.

T.Nga