Để mất tài sản phải bồi thường

Ông Đặng Văn Nam, giám đốc công ty, trả lời: Trong ca trực hôm đó có 3 nhân viên bảo vệ. Theo quy định, tất cả đều có nhiệm vụ bảo vệ các khu vực trong khuôn viên công ty, trong ca trực, tất cả đều phải thức. Tuy nhiên, các nhân viên trực hôm ấy đã tự ý chia phiên nhau để ngủ, dẫn đến không bao quát mục tiêu, kẻ gian thừa cơ hội vào trộm tài sản. Chúng tôi xin nói rõ là chỉ 3 nhân viên trực hôm ấy bị xử lý kỷ luật và bồi thường trách nhiệm vật chất chứ không phải toàn đội bảo vệ (9 người).