Thường trực Thành uỷ Hà Nội vừa kết luận đối với một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, giao Ban cán sự đảng UBND TP chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND TP và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (bao gồm cả người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập) và đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) đối với các trường hợp trên. Việc chỉ đạo triển khai đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và giám sát việc thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để phòng ngừa lây lan và tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng tổ chức Đại hội, cấp ủy các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành Văn kiện Đại hội và tham gia góp ý cho Văn kiện Đại hội cấp trên đảm bảo chất lượng, trí tuệ.

B.H.Thanh