Bộ Tư pháp cho biết, thù lao, bồi dưỡng và các chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý được Bộ đề xuất trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành, đồng thời có chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Đề xuất thù lao đối với trợ giúp viên pháp lý - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn quận 9, TP HCM tham gia hòa giải tranh chấp Ảnh mang tính minh họa

Cụ thể, theo dự thảo, khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm) được hưởng thù lao theo buổi làm việc (1/2 ngày làm việc) là 0,38 tháng lương cơ sở/1 buổi làm việc nhưng tối đa không quá 11,4 tháng lương cơ sở (30 buổi làm việc) hoặc theo hình thức khoán chi vụ việc với mức tối thiểu bằng 3 tháng lương cơ sở và mức tối đa là 10 tháng lương cơ sở (tùy tính chất, nội dung vụ việc). Khi thực hiện thanh toán thù lao theo thời gian làm việc thực tế, luật sư thỏa thuận với Trung tâm trợ giúp pháp lý về số buổi chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, gặp gỡ các bên và công việc hợp lý khác trước khi thực hiện vụ việc.

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm được hưởng thù lao 0,31 tháng lương cơ sở/buổi làm việc nhưng tối đa không quá 7,69 tháng lương cơ sở (20 buổi làm việc). Trợ giúp viên pháp lý khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng được hưởng mức bồi dưỡng bằng 40% mức thù lao áp dụng đối với luật sư, được hưởng mức bồi dưỡng thực hiện vụ việc bằng 20% mức thù lao áp dụng đối với luật sư khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng.

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Trung tâm, luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm được hưởng thù lao từ 0,075 - 0,15 tháng lương cơ sở/1 văn bản tư vấn pháp luật (tùy tính chất phức tạp của vụ việc).

Dự thảo nêu rõ, ngoài khoản thù lao, bồi dưỡng vụ việc quy định trên, khi thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn phức tạp cần có thời gian xác minh, người thực hiện trợ giúp pháp lý còn được thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý như sau: Các chi phí được thanh toán bao gồm các khoản phí phải nộp theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chi phí sao chụp tài liệu, chi phí liên lạc với người được trợ giúp pháp lý hoặc thân nhân của họ và các khoản chi phí hợp lý khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trong trường hợp đi công tác phục vụ giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý, xác minh các tình tiết của vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc phục vụ cho yêu cầu của hoạt động trợ giúp pháp lý thì người thực hiện trợ giúp pháp lý được thanh toán chi phí tàu xe, tiền lưu trú theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tư pháp quy định cụ thể về tính chất, nội dung vụ việc, cách tính buổi, thời gian để làm căn cứ chi trả thù lao thực hiện vụ việc cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo thời gian làm việc thực tế và khoán chi vụ việc theo quy định.

Tin -ảnh: T.Ngôn