Căn cứ Khoản 4 Điều 97 Bộ Luật Lao động 2019, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày, nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù cho người lao động (NLĐ) một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

Điểm mới về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Hiện hành, số tiền đền bù sẽ được tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương).

Người sử dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho NLĐ

Theo Khoản 2 Điều 96 Bộ Luật Lao động 2019, trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì NSDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Hiện hành, các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản do NSDLĐ và NLĐthỏa thuận với nhau).

Tin, ảnh: T.Ngôn