Theo đó, các đối tượng được áp dụng gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3 -2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cho 4 đối tượng - Ảnh 1.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 10 - 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 -10 - 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 -1 -1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 -7 -2018.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8 -2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5- 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1 -7 năm 2018.

Từ ngày 1 -7 -2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 4 đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại tháng 6 năm 2018.

Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6 năm 2018 x 1,0692

Ví dụ 1: Ông A, có mức lương hưu tháng 6 năm 2018 là 4.200.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông A từ tháng 7 năm 2018 được điều chỉnh như sau:

4.200.000 đồng/tháng x 1,0692 = 4.490.640 đồng/tháng

Ví dụ 2: Ông B là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có mức trợ cấp tháng 6 năm 2018 là 2.200.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng của ông B từ tháng 7 năm 2018 được điều chỉnh như sau:

2.200.000 đồng/tháng x 1,0692 = 2.352.240 đồng/tháng

Ví dụ 3: Bà C, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 6 năm 2018 là 2.095.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp mất sức lao động của bà C từ tháng 7 năm 2018 được điều chỉnh như sau:

2.095.000 đồng/tháng x 1,0692 = 2.239.974 đồng/tháng

Ví dụ 4: Bà D bị tai nạn lao động, hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tai nạn lao động tháng 6 năm 2018 là 1.260.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp tai nạn lao động của bà D từ tháng 7 năm 2018 được điều chỉnh như sau:

1.260.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.347.192 đồng/tháng

K.An