Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (NLĐ).

Nguyên tắc điều chỉnh: Chỉ thực hiện đối với NLĐ thực tế làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhưng tên nghề, công việc ghi trong sổ BHXH của họ ghi chưa đúng tên nghề, công việc mà họ làm. Việc xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm căn cứ vào các nội dung sau: Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc; các chế độ, chính sách đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng cho NLĐ trong thời gian làm các nghề, công việc ghi trong sổ BHXH (chẳng hạn như tiền lương, bồi dưỡng bằng hiện vật, nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản…).

Điều chỉnh tên nghề nặng nhọc chưa đúng trong sổ BHXH - Ảnh 1.

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Điều 98 của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, khi phát hiện sự việc hoặc khi có đề nghị của NLĐ (bao gồm cả người đang làm việc, đã nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc khác) về việc trong sổ BHXH ghi chưa đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Khi cơ quan BHXH từ chối điều chỉnh, nếu NSDLĐ có các căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXHlà nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì gửi văn bản đề nghị công nhận là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm về bộ chủ quản hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực tiếp quản lý, để các cơ quan trên kiểm tra, rà soát, thống nhất các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành, lĩnh vực quản lý, có ý kiến đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết. Trường hợp NSDLĐ không có bộ chủ quản hoặc không thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì gửi văn bản đề nghị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Trong văn bản đề nghị công nhận làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định  nêu trên phải nêu lý do ghi trong sổ BHXH chưa đúng với tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; đồng thời gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh có căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ bảo hiểm xã hội là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm: 

Bảng tổng hợp nghề, công việc đã ghi trong sổ BHXH và tên nghề, công việc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tương ứng; kèm theo mô tả đặc điểm điều kiện lao động của từng nghề, công việc.

Bảng tổng hợp những NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bị ghi chưa đúng tên nghề, công việc trong sổ BHXH; kèm theo các chế độ, chính sách được áp dụng cho NLĐ và các tài liệu khác liên quan (nếu có) để chứng minh là NLĐ thực tế có làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 Đơn của NLĐ có chữ ký của NLĐ, đóng dấu xác nhận của NSDLĐ và ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Tin -ảnh: T.Hương