BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng. Thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS (bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.