- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5 điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Trường hợp của bà khi đã chuyển tham gia BHYT sang địa bàn khác và thay đổi đối tượng tham gia khác, nếu thời gian tham gia lần sau nối tiếp với lần trước hoặc gián đoạn tham gia dưới 3 tháng thì thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục in trên thẻ BHYT mới được giữ nguyên như thẻ BHYT cấp trước đó.