BHXH Việt Nam trả lời: Điểm a khoản 1 điều 2 Luật BHXH quy định người lao động (NLĐ) là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: "Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động". Điều 85 và điều 86 Luật BHXH quy định về mức đóng và phương thức đóng của NLĐ, NSDLĐ là đóng hằng tháng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ. Đối chiếu các quy định nêu trên, việc đóng BHXH bắt buộc phải trên cơ sở HĐLĐ, hợp đồng làm việc và tiền lương hằng tháng mà NLĐ được hưởng từ NSDLĐ. Vì vậy, bà được tham gia BHXH bắt buộc cho 9 tháng lao động có hợp đồng và tiền lương, còn 3 tháng không hưởng lương cũng không có hợp đồng thì bà có thể tham gia BHXH tự nguyện để được cộng nối thời gian công tác hưởng các chế độ BHXH về hưu trí, tử tuất, một lần sau này phát sinh. Tuy nhiên, bà cần tham khảo thêm các quy định pháp luật về HĐLĐ, về tuyển dụng giáo viên theo hợp đồng để bảo đảm hơn nữa quyền lợi chính đáng khi tham gia giao kết hợp đồng giảng dạy của mình.