- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 1 điều 45 Luật Việc làm quy định thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động (NLĐ) chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối chiếu với quy định nêu trên và theo dõi thông tin ông cung cấp thì ông đã đóng BHTN được 44 tháng. Tuy nhiên, ông không cung cấp cụ thể về diễn biến quá trình đã đóng BHTN nên theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm, trường hợp của ông sẽ được hưởng BHTN khi đủ các điều kiện sau: Chấm dứt HĐLĐ đúng quy định của pháp luật (trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ nếu làm việc theo HĐLĐ từ 12 tháng trở lên hoặc trong thời gian 36 tháng nếu làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng.