BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 5 chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4-2021 thì thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vì vậy, trường hợp đơn vị ông giảm 1/3 số lao động (trên 30%), nếu đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và chưa thực hiện tạm dừng đóng hoặc đã tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ không quá 6 tháng thì được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, với thời gian không quá 6 tháng.