Được đóng BHXH nhưng chưa được hưởng lương hưu

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, để được hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện phải bảo đảm 2 điều kiện: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Những người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nêu trên nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Căn cứ quy định trên thì ông Hiền có thể đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu nhưng phải đủ 60 tuổi thì mới được hưởng lương hưu.