BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 6 điều 22 Luật BHYT năm 2014 quy định từ ngày 1-1-2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. Mục 2 Công văn số 4055/BHXH-CSYT ngày 23-12-2020 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện khoản 6 điều 22 Luật BHYT quy định: "Người tham gia BHYT tự đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh theo khoản 6 điều 22 Luật BHYT là trường hợp đi KCB không đúng tuyến nhưng được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến, không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB như quy định tại điểm c khoản 1 điều 22 Luật BHYT. Đồng thời, phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm...".

Như vậy, từ ngày 1-1-2021, trường hợp của ông đăng ký KCB ban đầu ở Quảng Bình mà đi KCB nội trú tuyến tỉnh ở Hà Nội thì được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến nhưng không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB như quy định tại điểm c khoản 1 điều 22 Luật BHYT. Phần chi phí cùng chi trả của ông trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.